Príroda je spolu s ľudovou kultúrou najväčšou hodnotou regiónu. Dominantné postavenie má masív Poľany, na území ktorého je vyhlásená CHKO Poľana. Mimo územia CHKO Poľana boli vyhlásené ďalšie chránené územia:

Prírodná rezervácia Pstruša - územie o rozlohe 7,3605 ha bolo vyhlásené na ochranu vlhomilných lúčnych spoločenstiev s mimoriadne bohatým výskytom vzácnej chránenej rastliny - Korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris) na vedecko výskumné ciele. Za chránenú bola vyhlásená v roku 1979.

Národná prírodná rezervácia Rohy - územie o rozlohe 25,03 ha predstavuje typicky vulkanický terén budovaný produktami mladotreťohorného vulkanizmu. Južné svahy pahorku sú z hľadiska flóry najcennejšia časť s teplými bučinami, dúbravami a skalnými lesostepmi. Za chránenú bola vyhlásená v roku 1984.

Prírodná rezervácia Habáňovo - územie o rozlohe 3,35 ha zabezpečuje ochranu rašelinných lúk a svahových pramenísk s výrazným uplatnením typických zástupcov flóry a fauny, významných aj z hľadiska ochrany mokraďových ekosystémov v medzinárodnom meradle. Za chránenú bola vyhlásená v roku 1997.

Prírodná pamiatka Krivánsky potok - územie o rozlohe 10,234 h ha zabezpečuje ochranu chráneného a ohrozeného druhu flóry - Perovníka pštrosieho (Mattenccia struthiopteris).